เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
958
กายภาพบำบัด : การบริการเชิงรุก 19-07-2561
11.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
961
กายภาพบำบัดในเด็ก Cerebral Palsy 15-07-2561
7
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
903
Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders 11-07-2561
18.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
956
การบำบัดรักษาคนพิการผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิควอยต้า รุ่นที่ 2 หลักสูตร C 09-07-2561
75
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
943
Movement with Mobilization in Biomechanical Approach 07-07-2561
12
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
933
การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติด 05-07-2561
13.8
โรงพยาบาลยะลา
957
Behavioral and cognitive management in children with motor disability 05-07-2561
12.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
942
Physical therapy management in stroke 30-06-2561
12
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
924
No brain No pain: Application for lumbopelvic disorders 28-06-2561
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
925
Clinical Consideration in Stroke Rehabilitation 28-06-2561
14
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
11 to 152 of 142 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง
>>> ขอเชิญท่านร่วมทำประชาพิจารณ์เกณฑ์คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753