แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


ข่าวสารและแบบฟอร์มต่างๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 

ใบคำร้องต่างๆ
:: ใบมอบฉันทะ ::  คำขอบัตรสมาชิก
::  คำขอขี้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบสกภ.5) ::  ใบรับรองแพทย์
::  แบบคำขอทั่วไป (แบบสกภ.3) :: แบบยื่นคำขอเป็นสถาบันหลัก ศ.น.สกภ.๑
::  ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ (แบบสกภ.9) :: แบบยื่นคำขอเป็นสถาบันสมทบ ศ.น.สกภ.๒
 ::  คำชี้แจงขั้นตอนการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ :: แบบยื่นขอกำหนดหน่วยคะแนน ศ.น.สกภ.๓
::  คำขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด (แบบสกภ.1) :: คำขอรับรองการเป็นอาจารย์คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก(ใหม่) ศ.น.สกภ.๔
  :: แบบขอกำหนดหน่วยคะแนนรายบุคคล ศ.น.สกภ.๕

ค้นหา กิจกรรม/หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากศูนย์CPTE

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและเอกสารแบบฟอร์ม
 :: 1. คำชี้แจงเกี่ยวกับการรขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก
 :: 2. ข้อบังคับว่าด้วยอายุและการต่ออายุใบอนุญาตฯ
 :: 3. ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุฯ
 :: 4. หนังสือตอบข้อหารือเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตฯจะคณะกรรมการกฤษฎีกา
 :: 5. แบบสกภ๕.๑ แบบคำขอต่ออายุ
 :: 6. แบบคำขอ สกภ.3 เพื่อทำบัตรสมาชิก
Download ข้อมูลทั้งหมด


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.