โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
796 Peripheral mobilization of upper extremity ปี 2560 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-07-22 2560-07-23 11.7 ลงคะแนน
781 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in lumbopelvic disorders สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-07-13 2560-07-14 11.2 ลงคะแนน
780 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Spinal Disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2560-07-21 2560-07-23 21 ลงคะแนน
779 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 2560-07-27 11 ลงคะแนน
778 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-20 2560-07-21 11 ลงคะแนน
775 การพัฒนาเครือข่ายบริการงานรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมแบบบูรณาการ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2560-07-20 2560-07-21 11 ลงคะแนน
771 การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-07-05 2560-07-06 11.5 ลงคะแนน
769 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) “Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-pelvic) pain to pedis” ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560-07-04 2560-07-07 26.5 ลงคะแนน
768 การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-07-03 2560-07-06 26 ลงคะแนน
766 Movement during dialysis... For health and well-being คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-07-22 2560-07-22 7 ลงคะแนน
765 Electrical Stimulation for Stroke: Evidence base to practice คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2560-06-24 2560-06-25 14 ลงคะแนน
764 Continuity of Care: Early Ambulation in ICU and Pulmonary Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 2560-06-27 4.8 ลงคะแนน
763 Symposium of Kinesio Tape in Bangkok 2017 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-06-17 2560-06-17 6 ลงคะแนน
761 อาชาบำบัด สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ [สมทบ] 2560-06-12 2560-06-14 20.5 ลงคะแนน
760 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา 2560-07-13 2560-07-14 13.3 ลงคะแนน
759 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดด้านการรักษาและความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการประยุกต์กับผู้ป่วยคนพิการ “Assistive Technology for Physical Therapy” กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2560-06-15 2560-06-16 13.5 ลงคะแนน
758 WHO Wheelchair Service Training Package - Intermediate level ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2560-05-22 2560-05-26 31 ลงคะแนน
757 แนวทางการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-06-02 2560-06-03 12 ลงคะแนน
756 Cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: evidence-based and clinical practice updates 2017 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2560-05-25 2560-05-26 10.2 ลงคะแนน
752 สมองพลังสุข (Brain Becoming Well)” คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-07-06 2560-07-07 12.5 ลงคะแนน
751 Diagnostic Screening for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-05-29 2560-06-01 22.5 ลงคะแนน
750 การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการรักษาอย่างครอบคลุมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลังและจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2560-06-10 2560-06-11 14.5 ลงคะแนน
749 การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต รุ่นที่ 3 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-06-12 2560-06-23 60 ลงคะแนน
748 Cervical Spine: Exercise and Manual Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-06-15 2560-06-16 13 ลงคะแนน
747 Overview of ultrasound therapy usages trends ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2560-05-27 2560-05-29 9 ลงคะแนน
746 Shockwave therapy on tendinopathy – theory & clinical practice ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-05-27 2560-05-27 5.5 ลงคะแนน
745 การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2560-07-26 2560-07-28 19.3 ลงคะแนน
744 Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-05-15 2560-05-26 63.5 ลงคะแนน
741 Breathing: as a key management for function สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560-05-03 2560-05-05 17.8 ลงคะแนน
740 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-11 2560-04-11 6 ลงคะแนน
739 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-10 2560-04-10 6 ลงคะแนน
737 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-05-29 2560-06-02 33.5 ลงคะแนน
736 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-05-22 2560-05-26 33.5 ลงคะแนน
735 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1,2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-28 2560-04-29 13.3 ลงคะแนน
734 Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28-30 มิ.ย. 2560) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-28 2560-06-30 16.3 ลงคะแนน
733 Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28 มิ.ย. 2560) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-28 2560-06-28 6.5 ลงคะแนน
728 Movement Impairment Syndrome: Lumbar Region สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 2560-06-27 6 ลงคะแนน
724 การฟื้นฟูหัวใจขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-03-09 2560-03-10 10.5 ลงคะแนน
723 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (ช่วงที่ 2) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-04-02 2560-04-04 19.3 ลงคะแนน
722 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-04-07 2560-04-09 19.5 ลงคะแนน
721 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-03-29 2560-03-31 19.3 ลงคะแนน
719 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2560-07-06 2560-07-07 12 ลงคะแนน
718 Management of UE after stroke: Update approach โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2560-07-06 2560-07-07 12 ลงคะแนน
712 Upper quadrant pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-06-17 2560-06-18 12 ลงคะแนน
711 Myofascial Functional Movement ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-07-09 2560-07-09 3.5 ลงคะแนน
710 Overview of Vojta therapy in children with motor disorders ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-05-21 2560-05-21 3.5 ลงคะแนน
707 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-06-17 2560-06-18 12 ลงคะแนน
705 *สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-05-20 2560-05-21 12 ลงคะแนน
704 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-04-29 2560-04-30 13 ลงคะแนน
703 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-03-16 2560-03-19 26.8 ลงคะแนน
702 การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-05 2560-04-05 6 ลงคะแนน
701 Electrotherapy in common medical condition รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-03-13 2560-03-14 11 ลงคะแนน
700 HA National Forum ครั้งที่ 18 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2560-03-15 2560-03-17 14.5 ลงคะแนน
699 Exercise Prescription for Special Conditions คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-03-29 2560-03-30 12 ลงคะแนน
698 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-02-14 2560-02-17 24 ลงคะแนน
697 Vojta Therapy รุ่นที่ 3 คอร์ส D สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2560-02-27 2560-03-10 69 ลงคะแนน
696 Core Concept of Osteopathic Techniques for Physical Therapy ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-03-11 2560-03-11 3.5 ลงคะแนน
694 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (บรรยาย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-03-15 2560-03-16 9.5 ลงคะแนน
693 Essential in Ergonomic and Functional Capacity Evaluation for PT and OT ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-03-09 2560-03-10 15.5 ลงคะแนน
692 Update Matheson center in Ergonomic and Functional Capacity for PT and OT ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-02-28 2560-02-28 2 ลงคะแนน
691 Electrical Stimulation Therapy โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-03-11 2560-03-12 14 ลงคะแนน
690 Advanced exercise management for back pain สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-22 2560-02-24 16.2 ลงคะแนน
689 Contemporary Evidence-Based and Innovation of Physical Therapy Modalities สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-20 2560-02-23 25.2 ลงคะแนน
688 Update OHSU Geriatric Rehabilitation and Outcome Measurement ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-01-20 2560-01-31 4 ลงคะแนน
687 OHSU Essential Management in Geriatric Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-02-09 2560-02-10 14 ลงคะแนน
686 การให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-12-19 2559-12-23 29 ลงคะแนน
685 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-12-14 2559-12-16 11 ลงคะแนน
684 High power LASER therapy in musculoskeletal conditions based on evidence based clinical practice ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-03-10 2560-03-10 6 ลงคะแนน
683 Falls in older people: Risk factors and prevention strategies ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-02-08 2560-02-10 16.5 ลงคะแนน
682 *เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-01-09 2560-01-13 30.8 ลงคะแนน
681 Functional correction technique in spinal dysfunction คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-12-21 2559-12-23 18 ลงคะแนน
679 Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-02-12 2560-02-12 7.5 ลงคะแนน
677 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-01-06 2560-01-06 3.2 ลงคะแนน
676 Body compensation to the musculoskeletal injury: techniques from body to mind คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-12-10 2559-12-12 21.6 ลงคะแนน
675 Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-01-18 2560-01-19 13.5 ลงคะแนน
674 System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-01-19 2560-01-20 12 ลงคะแนน
673 *Thailand National Ergonomics Conference 2016; ErgoCon2016 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-12-15 2559-12-17 17.3 ลงคะแนน
672 Lymphatic Drainage Therapy Level III (LDT III) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-02-04 2560-02-07 24 ลงคะแนน
671 Lymphatic Drainage Therapy Level II (LDT II) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-01-30 2560-02-02 24 ลงคะแนน
670 เบาหวาน : ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2560-02-01 2560-02-03 22 ลงคะแนน
669 Cognitive function ; What you should know? ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-12-16 2559-12-16 2 ลงคะแนน
667 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2559-11-25 2559-11-25 6 ลงคะแนน
666 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2559-11-24 2559-11-24 6 ลงคะแนน
665 Update in Sport Physical Therapy Management for Running คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-12-22 2559-12-23 11 ลงคะแนน
664 กิจกรรมทางกายและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทางการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-25 2559-11-25 4.8 ลงคะแนน
663 Exercise for cognitive function & Ergonomics for health promotion คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-24 2559-11-24 4.5 ลงคะแนน
662 Movement integration for rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-06-14 2560-06-16 21.3 ลงคะแนน
661 Stroke Management: I-FAST Approach คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-27 2559-11-28 14.3 ลงคะแนน
660 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-28 2559-11-30 21 ลงคะแนน
659 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-11 2559-11-13 21 ลงคะแนน
658 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-21 2559-11-23 21 ลงคะแนน
657 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-04 2559-11-06 21 ลงคะแนน
656 พัฒนาเครือข่ายด้านการฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากเบื้องต้น งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2559-11-10 2559-11-10 7 ลงคะแนน
655 Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-12-15 2559-12-16 15 ลงคะแนน
654 Physical Therapy Management of the knee ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559-11-03 2559-11-04 11.8 ลงคะแนน
653 Physical Therapy Documentation to improve Clinical Outcome: Oppurnities and Challenges สภากายภาพบำบัด 2559-11-12 2559-11-12 6.5 ลงคะแนน
652 *Changes, Challenges and Opportunities in Healthcare System รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-10-11 2559-10-13 10 ลงคะแนน
651 A new era in Noninvasive Cardiac Parameters for Physical Therapy in Heart Failure คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-10-29 2559-10-29 7 ลงคะแนน
650 OHSU Essential Management in Musculoskeletal Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2559-10-03 2559-10-05 16 ลงคะแนน
648 Management of cervical disorder: Assessment to recovery ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-12-13 2559-12-16 22 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย