โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
913 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
912 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
911 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
889 Introduction to Red Cord คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-24 2561-03-24 7.5 ลงคะแนน
888 Exercise for Non Communicable Diseases (DCDs) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-22 2561-03-23 14.5 ลงคะแนน
887 Update Ultrasound Therapy and Electrical Stimulation for Shoulder Rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-20 2561-03-21 15 ลงคะแนน
886 Clinical Reasoning and Physical Therapy management in Shoulder Pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-18 2561-03-19 15 ลงคะแนน
884 WHO Wheelchair Service Training Package – Basic level ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2561-03-05 2561-03-09 27 ลงคะแนน
881 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-03-05 2561-03-05 7.5 ลงคะแนน
877 Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-03-27 2561-03-29 19 ลงคะแนน
867 Cervical Disc Herniation: Integrated approach บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-03-24 2561-03-25 12.8 ลงคะแนน
866 Update in Ultrasound Therapy สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-03-22 2561-03-23 13.8 ลงคะแนน
865 Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome and Tibiofemoral arthritis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-03-28 2561-03-29 14.5 ลงคะแนน
864 Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-03-27 2561-03-27 7 ลงคะแนน
856 Therapeutic Watsu คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-29 2561-03-30 13 ลงคะแนน
855 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-26 2561-03-28 19.5 ลงคะแนน
854 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-14 2561-03-16 19.5 ลงคะแนน
853 หลักการในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และหัวใจ ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-02-19 2561-02-20 13 ลงคะแนน
852 Pediatric training course คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-02-09 2561-02-10 11.5 ลงคะแนน
851 การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-03-14 2561-03-16 19.8 ลงคะแนน
850 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอและมีความผิดปกติของข้อไหล่ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-03-14 2561-03-16 18 ลงคะแนน
849 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease รุ่นที่ 1/2561 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2561-01-15 2561-01-26 64.5 ลงคะแนน
848 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
847 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
846 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 1 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
845 IFAST for Stroke Management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561-02-05 2651-02-07 16 ลงคะแนน
844 Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-01-29 2561-01-31 21 ลงคะแนน
843 ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-12-20 2560-12-22 18 ลงคะแนน
839 Hospice Dementia: Concept and Innovative Practice คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-12-21 2560-12-21 5.5 ลงคะแนน
838 Updated cervical approach in Physical Therapy โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2561-01-18 2561-01-19 13.3 ลงคะแนน
837 Updated Cardiopulmonary Physical Therapy โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2560-12-24 2560-12-25 14 ลงคะแนน
836 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2560-12-18 2560-12-22 30 ลงคะแนน
835 Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-12-26 2560-12-26 4.5 ลงคะแนน
834 Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-12-22 2560-12-22 4.5 ลงคะแนน
832 Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2561-01-09 2561-01-11 20.3 ลงคะแนน
831 Physical Therapy in Vertigo and Dizziness Patients คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-12-13 2560-12-15 22.5 ลงคะแนน
830 การจัดอบรมแนวคิดทางหัตถการบำบัดและเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในส่วนคอและระยางค์ส่วนบน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-12-07 2560-12-08 12.5 ลงคะแนน
829 Movement impairment syndrome of Upper Quadrant คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-11-27 2560-11-29 16.8 ลงคะแนน
828 บูรณาการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลัง : โรงพยาบาลถึงชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-11-21 2560-11-23 18 ลงคะแนน
827 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ lumbar spine และ sacroiliac joint (Advanced manual therapy in patients with lumbar spine and sacroiliac joint syndrome) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-11-16 2560-11-17 12.4 ลงคะแนน
826 Continuity of Care for Senior: Health and Non-Health ?Elderly Care: from Head to Toes สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-11-16 2560-11-17 15 ลงคะแนน
825 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-11-28 2560-11-29 13.2 ลงคะแนน
824 Mobilization-With-Movement: Sciences and Practices for Management of Musculoskeletal Problems ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-12-20 2560-12-22 19 ลงคะแนน
823 Translational Physiology: Implications in Health and Disease รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-12-06 2560-12-08 16 ลงคะแนน
822 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-11-25 2560-11-26 12 ลงคะแนน
821 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-11-03 2560-11-06 26.8 ลงคะแนน
820 Updated OHSU Recommendation for Cardiac Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-10-31 2560-11-15 4 ลงคะแนน
819 กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับนักกายภาพบำบัด (ครู ข) โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-10-24 2560-10-25 11 ลงคะแนน
818 Physical Fitness & Performance in Health & Wellness คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-09-28 2560-09-29 14.5 ลงคะแนน
817 Advanced manual techniques and beyond for management of musculoskeletal dysfunction: in relation to mind and body connection คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-12-09 2560-12-11 21.3 ลงคะแนน
816 NTAPE Kinesiology Taping For Spots Injuries คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-01-21 2561-01-21 5.3 ลงคะแนน
815 The Rehabilitation and Psychological Application for Value ? added Life ; Thailand 4.0 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-11-24 2560-11-25 11 ลงคะแนน
814 โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-11-24 2560-11-25 12.8 ลงคะแนน
813 14TH Asia-Pacific Conference on Diabetic Limb Problems คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-11-17 2560-11-19 12.5 ลงคะแนน
807 การประดิษฐ์เก้าอี้ประยุกต์สำหรับเด็กพิการทางกายที่ไม่สามารถนั่งเองได้ด้วยกระดาษลูกฟูก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-09-27 2560-09-29 14 ลงคะแนน
806 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-11-05 2560-11-05 6.5 ลงคะแนน
805 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก (พัทยา) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-10-15 2560-10-15 6.5 ลงคะแนน
804 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 ภาคใต้ (หาดใหญ่) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-10-14 2560-10-14 6.5 ลงคะแนน
803 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 1 ภาคอีสาน (ขอนแก่น) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-09-23 2560-09-23 6.5 ลงคะแนน
802 ประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-09-13 2560-09-15 18 ลงคะแนน
801 OHSU Essential Management in Cardiac Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-09-04 2560-09-05 15 ลงคะแนน
800 หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-08-03 2560-08-18 67 ลงคะแนน
799 Corrective Exercise for Musculoskeletal Injury แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2560-09-03 2560-09-04 13 ลงคะแนน
798 Intensive Management in Mechanical Low Back Pain โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2560-08-25 2560-08-27 18.7 ลงคะแนน
797 GRIP Approach Global Rehabilitation & Injury Prevention คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-08-05 2560-08-05 3 ลงคะแนน
796 Peripheral mobilization of upper extremity ปี 2560 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-07-22 2560-07-23 11.7 ลงคะแนน
794 High Power Laser Therapy & Magnetic Stimulation in Clinical practice ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-08-05 2560-08-05 5.5 ลงคะแนน
792 Physical Therapy Management in Ankle and Foot ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-11-28 2560-11-30 19.5 ลงคะแนน
790 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-09-02 2560-09-03 12 ลงคะแนน
789 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-08-19 2560-08-20 13 ลงคะแนน
788 NTAPE Kinesiology Taping For Sports Injuries คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-08-06 2560-08-06 5 ลงคะแนน
787 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-08-01 2560-08-04 24 ลงคะแนน
786 เครื่องมือเพื่อการวิจัยและรักษาทางกายภาพบำบัด Wireless Sensor Surface EMG Shockwave Therapy Ultrasound Imaging Laser Therapy Evaluation and Balance Training คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560-07-22 2560-07-26 25.8 ลงคะแนน
785 ไฟฟ้าบำบัด: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560-07-24 2560-07-24 7 ลงคะแนน
784 การเขียนบทความทางวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-07-18 2560-07-19 12 ลงคะแนน
782 หลักการในการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-07-19 2560-07-19 7 ลงคะแนน
781 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in lumbopelvic disorders สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-07-13 2560-07-14 11.2 ลงคะแนน
780 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Spinal Disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2560-07-21 2560-07-23 21 ลงคะแนน
779 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 2560-07-27 11 ลงคะแนน
778 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-20 2560-07-21 11 ลงคะแนน
777 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 2 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-08-04 2560-08-06 19.5 ลงคะแนน
776 Integrated manual treatment in shoulder complex โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2560-08-30 2560-09-01 19.5 ลงคะแนน
775 การพัฒนาเครือข่ายบริการงานรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมแบบบูรณาการ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2560-07-20 2560-07-21 11 ลงคะแนน
774 Physical therapy management in COPD with complication คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 2560-07-28 18.3 ลงคะแนน
772 Multitechniques for upper quarter management คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 2560-07-28 18.3 ลงคะแนน
771 การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-07-05 2560-07-06 11.5 ลงคะแนน
770 Flat foot and commonly associated conditions ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-07-26 2560-07-27 13 ลงคะแนน
769 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) ?Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-pelvic) pain to pedis? ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560-07-04 2560-07-07 26.5 ลงคะแนน
768 การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-07-03 2560-07-06 26 ลงคะแนน
767 กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-07-27 2560-07-28 11.5 ลงคะแนน
766 Movement during dialysis... For health and well-being คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-07-22 2560-07-22 7 ลงคะแนน
765 Electrical Stimulation for Stroke: Evidence base to practice คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2560-06-24 2560-06-25 14 ลงคะแนน
764 Continuity of Care: Early Ambulation in ICU and Pulmonary Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 2560-06-27 4.8 ลงคะแนน
763 Symposium of Kinesio Tape in Bangkok 2017 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-06-17 2560-06-17 6 ลงคะแนน
762 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านผู้สูงอายุจากกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ) 2560-06-19 2560-06-23 30.8 ลงคะแนน
761 อาชาบำบัด สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ [สมทบ] (ยกเลิก) 2560-06-12 2560-06-14 20.5 ลงคะแนน
760 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา 2560-07-13 2560-07-14 13.3 ลงคะแนน
759 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดด้านการรักษาและความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการประยุกต์กับผู้ป่วยคนพิการ ?Assistive Technology for Physical Therapy? กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2560-06-15 2560-06-16 13.5 ลงคะแนน
758 WHO Wheelchair Service Training Package - Intermediate level ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2560-05-22 2560-05-26 31 ลงคะแนน
757 แนวทางการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-06-02 2560-06-03 12 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย