โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
848 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
847 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
846 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 1 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
843 ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-12-20 2560-12-22 18 ลงคะแนน
831 Physical Therapy in Vertigo and Dizziness Patients คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-12-13 2560-12-15 22.5 ลงคะแนน
830 การจัดอบรมแนวคิดทางหัตถการบำบัดและเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในส่วนคอและระยางค์ส่วนบน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-12-07 2560-12-08 12.5 ลงคะแนน
828 บูรณาการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลัง : โรงพยาบาลถึงชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-11-21 2560-11-23 18 ลงคะแนน
827 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ lumbar spine และ sacroiliac joint (Advanced manual therapy in patients with lumbar spine and sacroiliac joint syndrome) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-11-16 2560-11-17 12.4 ลงคะแนน
825 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-11-28 2560-11-29 13.2 ลงคะแนน
823 Translational Physiology: Implications in Health and Disease รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-12-06 2560-12-08 16 ลงคะแนน
821 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-11-03 2560-11-06 26.8 ลงคะแนน
819 กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับนักกายภาพบำบัด (ครู ข) โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-10-24 2560-10-25 11 ลงคะแนน
818 Physical Fitness & Performance in Health & Wellness คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-09-28 2560-09-29 14.5 ลงคะแนน
817 Advanced manual techniques and beyond for management of musculoskeletal dysfunction: in relation to mind and body connection คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-12-09 2560-12-11 21.3 ลงคะแนน
815 The Rehabilitation and Psychological Application for Value ? added Life ; Thailand 4.0 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-11-24 2560-11-25 11 ลงคะแนน
814 โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-11-24 2560-11-25 12.8 ลงคะแนน
813 14TH Asia-Pacific Conference on Diabetic Limb Problems คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-11-17 2560-11-19 12.5 ลงคะแนน
807 การประดิษฐ์เก้าอี้ประยุกต์สำหรับเด็กพิการทางกายที่ไม่สามารถนั่งเองได้ด้วยกระดาษลูกฟูก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-09-27 2560-09-29 14 ลงคะแนน
806 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-11-05 2560-11-05 6.5 ลงคะแนน
805 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก (พัทยา) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-10-15 2560-10-15 6.5 ลงคะแนน
804 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 ภาคใต้ (หาดใหญ่) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-10-14 2560-10-14 6.5 ลงคะแนน
803 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 1 ภาคอีสาน (ขอนแก่น) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-09-23 2560-09-23 6.5 ลงคะแนน
802 ประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-09-13 2560-09-15 18 ลงคะแนน
801 OHSU Essential Management in Cardiac Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-09-04 2560-09-05 15 ลงคะแนน
800 หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-08-03 2560-08-18 67 ลงคะแนน
799 Corrective Exercise for Musculoskeletal Injury แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2560-09-03 2560-09-04 13 ลงคะแนน
798 Intensive Management in Mechanical Low Back Pain โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2560-08-25 2560-08-27 18.7 ลงคะแนน
797 GRIP Approach Global Rehabilitation & Injury Prevention คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-08-05 2560-08-05 3 ลงคะแนน
796 Peripheral mobilization of upper extremity ปี 2560 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-07-22 2560-07-23 11.7 ลงคะแนน
794 High Power Laser Therapy & Magnetic Stimulation in Clinical practice ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-08-05 2560-08-05 5.5 ลงคะแนน
792 Physical Therapy Management in Ankle and Foot ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-11-28 2560-11-30 19.5 ลงคะแนน
790 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-09-02 2560-09-03 12 ลงคะแนน
789 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-08-19 2560-08-20 13 ลงคะแนน
788 NTAPE Kinesiology Taping For Sports Injuries คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-08-06 2560-08-06 5 ลงคะแนน
787 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-08-01 2560-08-04 24 ลงคะแนน
786 เครื่องมือเพื่อการวิจัยและรักษาทางกายภาพบำบัด Wireless Sensor Surface EMG Shockwave Therapy Ultrasound Imaging Laser Therapy Evaluation and Balance Training คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560-07-22 2560-07-26 25.8 ลงคะแนน
785 ไฟฟ้าบำบัด: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560-07-24 2560-07-24 7 ลงคะแนน
784 การเขียนบทความทางวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-07-18 2560-07-19 12 ลงคะแนน
782 หลักการในการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-07-19 2560-07-19 7 ลงคะแนน
781 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in lumbopelvic disorders สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-07-13 2560-07-14 11.2 ลงคะแนน
780 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Spinal Disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2560-07-21 2560-07-23 21 ลงคะแนน
779 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 2560-07-27 11 ลงคะแนน
778 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-20 2560-07-21 11 ลงคะแนน
777 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 2 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-08-04 2560-08-06 19.5 ลงคะแนน
776 Integrated manual treatment in shoulder complex โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2560-08-30 2560-09-01 19.5 ลงคะแนน
775 การพัฒนาเครือข่ายบริการงานรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมแบบบูรณาการ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2560-07-20 2560-07-21 11 ลงคะแนน
774 Physical therapy management in COPD with complication คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 2560-07-28 18.3 ลงคะแนน
772 Multitechniques for upper quarter management คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 2560-07-28 18.3 ลงคะแนน
771 การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-07-05 2560-07-06 11.5 ลงคะแนน
770 Flat foot and commonly associated conditions ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-07-26 2560-07-27 13 ลงคะแนน
769 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) ?Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-pelvic) pain to pedis? ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560-07-04 2560-07-07 26.5 ลงคะแนน
768 การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-07-03 2560-07-06 26 ลงคะแนน
767 กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-07-27 2560-07-28 11.5 ลงคะแนน
766 Movement during dialysis... For health and well-being คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-07-22 2560-07-22 7 ลงคะแนน
765 Electrical Stimulation for Stroke: Evidence base to practice คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2560-06-24 2560-06-25 14 ลงคะแนน
764 Continuity of Care: Early Ambulation in ICU and Pulmonary Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 2560-06-27 4.8 ลงคะแนน
763 Symposium of Kinesio Tape in Bangkok 2017 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-06-17 2560-06-17 6 ลงคะแนน
762 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านผู้สูงอายุจากกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ) 2560-06-19 2560-06-23 30.8 ลงคะแนน
761 อาชาบำบัด สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ [สมทบ] (ยกเลิก) 2560-06-12 2560-06-14 20.5 ลงคะแนน
760 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา 2560-07-13 2560-07-14 13.3 ลงคะแนน
759 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดด้านการรักษาและความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการประยุกต์กับผู้ป่วยคนพิการ ?Assistive Technology for Physical Therapy? กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2560-06-15 2560-06-16 13.5 ลงคะแนน
758 WHO Wheelchair Service Training Package - Intermediate level ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2560-05-22 2560-05-26 31 ลงคะแนน
757 แนวทางการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-06-02 2560-06-03 12 ลงคะแนน
756 Cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: evidence-based and clinical practice updates 2017 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2560-05-25 2560-05-26 10.2 ลงคะแนน
755 Paediatric Physical Therapy in 21st Century ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560-07-19 2560-07-20 11.8 ลงคะแนน
754 Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560-07-19 2560-07-21 17.3 ลงคะแนน
753 Medicine awareness for therapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-05-26 2560-05-26 6 ลงคะแนน
752 สมองพลังสุข (Brain Becoming Well)? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-07-06 2560-07-07 12.5 ลงคะแนน
751 Diagnostic Screening for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-05-29 2560-06-01 22.5 ลงคะแนน
750 การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการรักษาอย่างครอบคลุมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลังและจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2560-06-10 2560-06-11 14.5 ลงคะแนน
749 การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต รุ่นที่ 3 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-06-12 2560-06-23 60 ลงคะแนน
748 Cervical Spine: Exercise and Manual Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-06-15 2560-06-16 13 ลงคะแนน
747 Overview of ultrasound therapy usages trends ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2560-05-27 2560-05-29 9 ลงคะแนน
746 Shockwave therapy on tendinopathy ? theory & clinical practice ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-05-27 2560-05-27 5.5 ลงคะแนน
745 การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2560-07-26 2560-07-28 19.3 ลงคะแนน
744 Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-05-15 2560-05-26 63.5 ลงคะแนน
741 Breathing: as a key management for function สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560-05-03 2560-05-05 17.8 ลงคะแนน
740 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-11 2560-04-11 6 ลงคะแนน
739 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-10 2560-04-10 6 ลงคะแนน
738 Update on Physical Therapy Management in Heart Failure ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-10-07 2560-10-07 3.5 ลงคะแนน
737 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-05-29 2560-06-02 33.5 ลงคะแนน
736 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-05-22 2560-05-26 33.5 ลงคะแนน
735 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-28 2560-04-29 13.3 ลงคะแนน
734 Moving towards health, longevity and sustainability(วันที่ 28-30 มิ.ย. 2560) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-28 2560-06-30 16.3 ลงคะแนน
733 Moving towards health, longevity, and sustainability สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-28 2560-06-28 6.5 ลงคะแนน
728 Movement Impairment Syndrome: Lumbar Region สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 2560-06-27 6 ลงคะแนน
724 การฟื้นฟูหัวใจขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-03-09 2560-03-10 10.5 ลงคะแนน
723 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (ช่วงที่ 2) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-04-02 2560-04-04 19.3 ลงคะแนน
722 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-04-07 2560-04-09 19.5 ลงคะแนน
721 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-03-29 2560-03-31 19.3 ลงคะแนน
720 Managements of Musculoskeletal Problems in the Upper Quarter Region กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2560-09-06 2560-09-08 18.3 ลงคะแนน
719 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2560-07-06 2560-07-07 12 ลงคะแนน
718 Management of UE after stroke: Update approach โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2560-07-06 2560-07-07 12 ลงคะแนน
716 Advanced Mulligan concepts คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-06-24 2560-06-25 13.3 ลงคะแนน
715 Mulligan Concepts: Lower Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-06-22 2560-06-23 14.2 ลงคะแนน
714 Mulligan Concepts: Upper Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-06-20 2560-06-21 14.3 ลงคะแนน
712 Upper quadrant pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-06-17 2560-06-18 12 ลงคะแนน
711 Myofascial Functional Movement ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-07-09 2560-07-09 3.5 ลงคะแนน
710 Overview of Vojta therapy in children with motor disorders ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-05-21 2560-05-21 3.5 ลงคะแนน
709 Ultrasound Therapy บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-10-28 2560-10-29 12 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย