โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
723 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (ช่วงที่ 2) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-04-02 2560-04-04 19.3 ลงคะแนน
722 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-04-07 2560-04-09 19.5 ลงคะแนน
721 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-03-29 2560-03-31 19.3 ลงคะแนน
703 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-03-16 2560-03-19 26.8 ลงคะแนน
701 Electrotherapy in common medical condition รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-03-13 2560-03-14 11 ลงคะแนน
700 HA National Forum ครั้งที่ 18 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2560-03-15 2560-03-17 14.5 ลงคะแนน
699 Exercise Prescription for Special Conditions คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-03-29 2560-03-30 12 ลงคะแนน
698 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-02-14 2560-02-17 24 ลงคะแนน
697 Vojta Therapy รุ่นที่ 3 คอร์ส D สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2560-02-27 2560-03-10 69 ลงคะแนน
696 Core Concept of Osteopathic Techniques for Physical Therapy ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-03-11 2560-03-11 3.5 ลงคะแนน
693 Essential in Ergonomic and Functional Capacity Evaluation for PT and OT ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-03-09 2560-03-10 15.5 ลงคะแนน
692 Update Matheson center in Ergonomic and Functional Capacity for PT and OT ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-02-28 2560-02-28 2 ลงคะแนน
691 Electrical Stimulation Therapy โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-03-11 2560-03-12 14 ลงคะแนน
690 Advanced exercise management for back pain สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-22 2560-02-24 16.2 ลงคะแนน
689 Contemporary Evidence-Based and Innovation of Physical Therapy Modalities สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-20 2560-02-23 25.2 ลงคะแนน
688 Update OHSU Geriatric Rehabilitation and Outcome Measurement ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-01-20 2560-01-31 4 ลงคะแนน
687 OHSU Essential Management in Geriatric Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-02-09 2560-02-10 14 ลงคะแนน
686 การให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-12-19 2559-12-23 29 ลงคะแนน
685 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-12-14 2559-12-16 11 ลงคะแนน
684 High power LASER therapy in musculoskeletal conditions based on evidence based clinical practice ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-03-10 2560-03-10 6 ลงคะแนน
683 Falls in older people: Risk factors and prevention strategies ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-02-08 2560-02-10 16.5 ลงคะแนน
682 *เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-01-09 2560-01-13 30.8 ลงคะแนน
681 Functional correction technique in spinal dysfunction คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-12-21 2559-12-23 18 ลงคะแนน
679 Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-02-12 2560-02-12 7.5 ลงคะแนน
677 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-01-06 2560-01-06 3.2 ลงคะแนน
676 Body compensation to the musculoskeletal injury: techniques from body to mind คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-12-10 2559-12-12 21.6 ลงคะแนน
675 Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-01-18 2560-01-19 13.5 ลงคะแนน
674 System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-01-19 2560-01-20 12 ลงคะแนน
673 *Thailand National Ergonomics Conference 2016; ErgoCon2016 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-12-15 2559-12-17 17.3 ลงคะแนน
672 Lymphatic Drainage Therapy Level III (LDT III) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-02-04 2560-02-07 24 ลงคะแนน
671 Lymphatic Drainage Therapy Level II (LDT II) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-01-30 2560-02-02 24 ลงคะแนน
670 เบาหวาน : ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2560-02-01 2560-02-03 22 ลงคะแนน
669 Cognitive function ; What you should know? ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-12-16 2559-12-16 2 ลงคะแนน
667 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า 2559-11-25 2559-11-25 6 ลงคะแนน
666 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า 2559-11-24 2559-11-24 6 ลงคะแนน
665 Update in Sport Physical Therapy Management for Running คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-12-22 2559-12-23 11 ลงคะแนน
664 กิจกรรมทางกายและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทางการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-25 2559-11-25 4.8 ลงคะแนน
663 Exercise for cognitive function & Ergonomics for health promotion คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-24 2559-11-24 4.5 ลงคะแนน
661 Stroke Management: I-FAST Approach คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-27 2559-11-28 14.3 ลงคะแนน
660 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-28 2559-11-30 21 ลงคะแนน
659 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-11 2559-11-13 21 ลงคะแนน
658 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-21 2559-11-23 21 ลงคะแนน
657 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-04 2559-11-06 21 ลงคะแนน
656 พัฒนาเครือข่ายด้านการฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากเบื้องต้น งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2559-11-10 2559-11-10 7 ลงคะแนน
655 Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-12-15 2559-12-16 15 ลงคะแนน
654 Physical Therapy Management of the knee ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559-11-03 2559-11-04 11.8 ลงคะแนน
653 Physical Therapy Documentation to improve Clinical Outcome: Oppurnities and Challenges สภากายภาพบำบัด 2559-11-12 2559-11-12 6.5 ลงคะแนน
652 *Changes, Challenges and Opportunities in Healthcare System รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-10-11 2559-10-13 10 ลงคะแนน
651 A new era in Noninvasive Cardiac Parameters for Physical Therapy in Heart Failure คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-10-29 2559-10-29 7 ลงคะแนน
650 OHSU Essential Management in Musculoskeletal Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2559-10-03 2559-10-05 16 ลงคะแนน
648 Management of cervical disorder: Assessment to recovery ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-12-13 2559-12-16 22 ลงคะแนน
647 Clinical reasoning and functional correction in lumbopelvic disorders ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2559-11-23 2559-11-25 22 ลงคะแนน
646 Update : "Mobilization with Movement" : The Collections of Useful Manual Therapy Techniques แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2559-10-17 2559-10-18 14.3 ลงคะแนน
645 Physical therapy utilization in intensive care units and other disease คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-07-27 2559-07-29 17.3 ลงคะแนน
644 Updated pediatrics physical therapy in high risk infant and cerebral palsy คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-07-27 2559-07-29 17.3 ลงคะแนน
643 Integrated multitechniques for shoulder complex คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-07-27 2559-07-29 17.3 ลงคะแนน
642 C: Fascia movement taping clinics (FMT I) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-20 2559-12-20 6.5 ลงคะแนน
641 B:3 PT management in individual with stroke ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-22 2559-12-22 6.5 ลงคะแนน
640 B:2 PT management in individual with stroke ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-21 2559-12-21 7 ลงคะแนน
639 B:1 PT management in individual with stroke ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-20 2559-12-20 6.5 ลงคะแนน
638 A: Therapeutic Exercise ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-20 2559-12-22 21.5 ลงคะแนน
637 การพัฒนาทักษะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2559-08-29 2559-08-31 20.5 ลงคะแนน
636 *Overview - Cognitive Behavioral Therapy ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-09-06 2559-09-06 2 ลงคะแนน
635 *Anterior Approach Surgery - Hip Replacement ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-08-25 2559-08-25 2 ลงคะแนน
634 BDMS Academic Annual Meeting and Pre-Congress Conference 2016 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-09-11 2559-09-12 13 ลงคะแนน
633 กิจกรรมทบทวนความรู้และทักษะด้าน Vojta Therapy สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2559-08-22 2559-08-26 27.3 ลงคะแนน
632 Practical skills for diabetes self management Education คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2559-08-22 2559-08-24 17 ลงคะแนน
631 Role of Multidisciplinary Team in Cardiovascular Disease Prevention รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-08-11 2559-08-11 5.8 ลงคะแนน
628 Task-specific training in stroke rehabilitation โรงพยาบาลขอนแก่น 2559-08-03 2559-08-05 18.5 ลงคะแนน
626 Clinical reasoning and functional correction in spinal disorders โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2559-08-02 2559-08-05 25.5 ลงคะแนน
625 Physical Therapy Management in Cardiopulmonary Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2559-08-13 2559-08-14 12.8 ลงคะแนน
624 Collaborative Care Towards Healthy Aging ช่วงที่ 2 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-07-30 2559-07-30 5.2 ลงคะแนน
623 Collaborative Care Towards Healthy Aging ช่วงที่ 1 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-07-29 2559-07-29 4.8 ลงคะแนน
622 Updated in Pediatric Chest Physical Therapy ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-10-08 2559-10-08 3.5 ลงคะแนน
621 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2559-06-24 2559-06-24 6.5 ลงคะแนน
620 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2559-07-06 2559-07-08 15.2 ลงคะแนน
618 การบำบัดรักษาผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Vojta หลักสูตร C ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-08-08 2559-08-19 62.8 ลงคะแนน
617 การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหายใจ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2559-07-15 2559-07-15 5.5 ลงคะแนน
616 การประยุกต์การนวดอัตลักษณ์พื้นบ้านล้านนากับงานกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2559-08-01 2559-08-03 19.5 ลงคะแนน
615 การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง COPD งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2559-08-04 2559-08-05 14 ลงคะแนน
614 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการ ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2559-07-25 2559-08-05 52.2 ลงคะแนน
613 Update in stroke rehabilitation; Mirror therapy, Constraints induced movement therapy ภาคปฏิบัติ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-07-26 2559-07-26 2 ลงคะแนน
612 Update in stroke rehabilitation; Mirror therapy, Constraints induced movement therapy ภาคทฤษฎี ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-07-26 2559-07-26 1 ลงคะแนน
611 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559-06-27 2559-07-01 32.5 ลงคะแนน
610 *Innovation in Health คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2559-06-13 2559-06-15 13.8 ลงคะแนน
609 การฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-06-13 2559-06-24 59.5 ลงคะแนน
607 Stiffening of joints and hardening of arteries: What can exercise do for us? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-12-14 2559-12-16 11.8 ลงคะแนน
606 Advance manual therapy in kinematic linkage disorder โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2559-07-11 2559-07-13 19.5 ลงคะแนน
605 กายภาพบำบัดในภาวะผิดปกติของรยางค์ส่วนล่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559-06-30 2559-07-01 12.5 ลงคะแนน
603 Holistic care in diabetic foot syndrome and orthopedic foot problems โรงพยาบาลขอนแก่น 2559-05-10 2559-05-11 13 ลงคะแนน
602 *Aging : Physiology and Care สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2559-06-20 2559-06-22 15.2 ลงคะแนน
601 Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2559-09-07 2559-09-09 17.3 ลงคะแนน
600 กายภาพบำบัดในกลุ่มอาการปวดหลังที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2559-07-06 2559-07-08 15.8 ลงคะแนน
599 Management of cervical disorder: Assessment to recovery ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-11-30 2559-12-03 22 ลงคะแนน
598 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B): Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-06-28 2559-07-01 25.5 ลงคะแนน
597 *Successful Entrepreneur สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 2559-06-23 19.5 ลงคะแนน
596 Upper quadrant pain management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 2559-06-23 19.5 ลงคะแนน
595 Management of Lumbopelvic Disorders สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 2559-06-23 19.5 ลงคะแนน
593 Core stabilization: Facilitation and Training สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 2559-06-23 19.5 ลงคะแนน
592 Therapeutic Exercise สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 2559-06-23 21.8 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย